Logowanie Rejestracja english

Wymiana walut online

Instrukcja wymiany walut online w kantor.pl 

ekspresowa wymiana walutŻeby dokonać wymiany waluty, Użytkownik kantor.pl winien mieć minimalnie dwa rachunki bankowe: rachunek złotówkowy oraz rachunek w walucie obcej, tożsamej z walutą jakiej tyczyć się ma transakcja wymiany waluty. By wymienić walutę Użytkownik zobowiązany jest do zdefiniowania rachunków w Panelu Transakcyjnym, a także wpłacenia odpowiedniej ilości środków na Konto Użytkownika. Wraz ze spełnieniem powyższych warunków Użytkownik może zrealizować transakcję wymiany walut w naszym internetowym kantorze wedle niżej zamieszczonego schematu.

 

 

Przejście do wymiany walut

By przejść do wymiany waluty należy wybrać funkcję w menu bocznym Panelu Transakcyjnego określoną jako "wymiana walut".

panel transakcyjny do wymiany walut

 

 

Trzy tryby transakcji

Użytkownik serwisu kantor.pl może skorzystać z wymiany waluty przez trzy tryby transakcji: 

  • transakcja natychmiastowa 'Tu i teraz' – realizowana bezzwłocznie po bieżącym kursie;
  • transakcja "TWÓJ KURS" – transakcja odroczona, realizowana po kursie określonym przez Użytkownika;
  • transakcja "TWÓJ TERMIN" – transakcja odroczona, do zrealizowania w terminie lub cyklu określonym przez Użytkownika z kursem, jaki będzie mieć miejsce w terminie wskazanym przez Użytkownika.

rodzaj transakcji wymiany

 

Użytkownik wybierając jeden z trzech rodzajów transakcji zostaje przeniesiony do formatu transakcji dedykowanego odpowiedniemu rodzajowi usługi.

 

 

Transakcja natychmiastowa 'Tu i teraz' lub "Tu i teraz 24"

W godzinach pracy kantoru internetowego kantor.pl, Użytkownik może wykonać transakcję natychmiastową 'Tu i teraz', natomiast poza godzinami pracy serwisu, także w weekendy Użytkownik może dokonać transakcji wymiany waluty w ramach 'Tu i teraz 24'.

 

 

Określenie kierunku i waluty transakcji oraz tytułu przelewu 'Tu i teraz', 'Tu i teraz 24'

Wybierając transakcję 'Tu i teraz' Użytkownik jeszcze przed akceptacją transakcji zobowiązany jest wybrać parametry transakcji. Kolejno wypełniane pola podświetlają się w zmienionym kolorze z czarnego na czerwony.

 

Na samym początku Użytkownik określić musi kierunek transakcji, czyli swoją wolę zakupu waluty bądź jej sprzedaży. Jeżeli na Koncie Użytkownika dostępne są środki w różnych walutach wtedy do wyboru pojawią się dwie opcje "kupno" i "sprzedaż". Jeśli na Koncie Użytkownika dostępne tylko środki pieniężne w PLN, wtedy możliwy jest tylko zakup w opcji "kupno". Gdy na Koncie Użytkownika znajdują się wyłącznie waluty obce (dowolne), skorzystać można tylko z opcji "sprzedaż".

 

Kolejny etap wymiany walut polega na określeniu przez Użytkownika jakiej waluty zakupu lub sprzedaży chce dokonać. W przypadku chęci zakupu wybór ograniczony jest wyłącznie do walut w jakich Użytkownik zdefiniował swoje rachunki bankowe w Panelu Transakcyjnym. W odniesieniu do sprzedaży wybór ogranicza się do posiadanych na koncie Użytkownika walut.

 

Kolejny krok Użytkownika to wybór rachunku bankowego, na jaki serwis kantor.pl ma przelać środki. Wybierany rachunek uprzednio wymaga zdefiniowania w zakładce "rachunki bankowe".

 

Dopuszcza się wymianę waluty bez przelewania na rachunek bankowy a jedynie środki na koncie Użytkownika zostaną przewalutowane. By wykonać tę transakcję należy w polu "przelew na konto" wybrać "Twój rachunek PLN / EUR / USD / CHF / GBP w kantor.pl".

 

Kolejno środki przewalutowane mogą zostać wypłacone poprzez opcję "wypłata środków". Dostępna jest także transakcja z jednoczesnym zleceniem wypłaty na jeden z rachunków bankowych zdefiniowanych w Panelu Transakcyjnym. W ramach usługi TopTransfer czyli w obrębie banków, w jakich kantor.pl dysponuje swoimi rachunkami Użytkownik nie jest obciążany kosztami transakcji.

 

Jeśli transakcja realizowana jest w ramach OneDay+ Użytkownik może ponieść koszty przelewu, a informacja o tym fakcie zostanie uwidoczniona przed dokonaniem przelewu. Dużą zaletą serwisu kantor.pl jest to, że klienci nie są zaskakiwani niespodziewanymi kosztami po fakcie. 

 

Realizując transakcje w kantor.pl Użytkownik może zdefiniować indywidualny tytuł przelewu. By tego dokonać należy w polu "tytuł przelewu" wskazać treść tytułu.

 

 

Określenie kwoty transakcji ['Tu i teraz' i 'Tu i teraz 24'] 

Jeśli już wszystkie wyżej opisane parametry zostały prawidłowo uzupełnione Użytkownik wskazuje kwotę, za jaką chce dokonać wymiany waluty. Z automatu uwidacznia się dostępna suma w wybranej walucie.

 

Użytkownik nie musi wykorzystać całej sumy, a tylko część dostępnych środków w koncie Użytkownika. By wymienić tylko określoną sumę środków należy wybrać opcję "chcę podać inną kwotę do wymiany".

 

Ta opcja może być wykorzystana, kiedy przy zakupie walut, Użytkownik chce wykonać dwie (lub więcej) transakcji zakupu różnych walut, i/lub zrealizować przelew wymienionych środków na swoje różne rachunki. Przy wyborze funkcji "chcę podać inną kwotę do wymiany", pole "kwota do wymiany" zmieni kolor obwodu z czarnego na czerwony, wtedy to można w polu podać inną sumę nie większą niż maksymalnie dostępna. Aby wymienić sumę wskazując dokładnie kwotę wynikową po zaznaczeniu funkcji "chcę podać inną kwotę w (walucie)" należy wybrać sumę jaką chce Użytkownik otrzymać po przewalutowaniu.

 

 

Realizacja transakcji 'Tu i teraz' (Natychmiastowa transakcja) lub 'Tu i Teraz 24' (Transakcja natychmiastowa 24)

Kolejny etap wypełniania okna formularza wymiany walut to prezentacja kursu bieżącego dla danej waluty. Notowania walut w kantor.pl zależne są od międzynarodowego rynku Forex i są zmienne w czasie adekwatnie do zmian na rynku FX.

 

W czasie realizacji transakcji kurs waluty ulega "zamrożeniu" na kilka sekund. W oknie prezentowany jest czas na podjęcie decyzji o transakcji po wymienionym kursie, jeżeli Użytkownik nie podejmie decyzji we wskazanym czasie lub nie zdąży zaakceptować transakcji klikając "wykonaj" system zaktualizuje kurs odświeżając dane. Jeśli proponowane warunki transakcji są satysfakcjonujące dla Użytkownika należy potwierdzić transakcję wybierając "wykonaj". Ta funkcja kończy wymianę w trybie 'Tu i teraz' lub 'Tu i teraz 24' w serwisie kantor.pl.

 

 

Potwierdzenie wykonania transakcji ['Tu i teraz' lub 'Tu i teraz 24'

Potwierdzeniem dokonanej transakcji jest komunikat zawierający jej numer, który wyświetla się Użytkownikowi. By sprawdzić status transakcji należy w Panelu Transakcyjnym wybrać zakładkę "historia transakcji".

 

Użytkownik chcąc pobrać elektroniczny rachunek będący dokumentem potwierdzającym wykonanie transakcji winien wybrać zakładkę "dowody księgowe".

dowód księgowy wymiany walut

 

Standardowy rachunek sprzedaży wystawiany przez kantor.pl wygląda następująco:

rachunek sprzedaży waluty

 

 

 

Potwierdzenie wykonania przelewu jest dostarczone emailem

Ostatni krok w realizacji transakcji to przelanie środków przez kantor.pl na wskazany rachunek bankowy Użytkownika, w tym wewnętrzny. Potwierdzenie wykonania tego przelewu trafia automatycznie na e-mail Użytkownika.

 

 

W zależności od trybu transakcji, a co za tym idzie banku do którego maja trafić środki, przelew zostanie zrealizowany – zaksięgowany w ciągu kilku sekund lub maksymalnie do 3 dni roboczych. W trybie usługi 'Tu i teraz 24' wypłata środków realizowana jest pierwszego dnia roboczego po dokonaniu transakcji.

 

 

Transakcja TWÓJ KURS [TK]: Wybór typu transakcji

Wybierając zakładkę "wymiana walut" Użytkownik może wybrać transakcję odroczoną "TWÓJ KURS". Złożenie zlecenia w tym trybie możliwe jest przez 24 godziny na dobę.

wymieniaj walutę według wybranego przez Ciebie kurs

 

 

Określenie kierunku i waluty transakcji [TK] 

Niezbędnym krokiem do zrealizowania transakcji jest określenie przez Użytkownika kierunku transakcji poprzez wybór "kupno" lub "sprzedaż", jak i waluty operacji.

 

 

Określenie wartości transakcji [TK] 

Użytkownik w ramach dostępnych środków w koncie kantor.pl może wymienić całość środków jak i część środków wybierając jedno zlecenie bądź kilka zleceń niekoniecznie na całą wartość środków w koncie. By określić wartość danej transakcji należy oznaczyć opcję "chcę podać inną kwotę do wymiany" i zmodyfikować pole "kwota do wymiany".

 

Jeśli Użytkownik nie wie jaką wartość środków waluty bazowej chce wymienić a chce określić dokładną wartość wynikową winien skorzystać z opcji “chcę podać kwotę wyniku w PLN / walucie" i zmodyfikować pole “wynik transakcji".

 

 

Określenie kursu transakcji [TK]

Wybierając usługę TWÓJ KURS Użytkownik sam określa kurs po jakim zostanie zrealizowana transakcja wymiany walut on-line. W polu "Twój kurs wymiany" Użytkownik wskazuje wartość kursu wymiany walut, obok którego jest wyświetlony bieżący kurs rynkowy dla danej transakcji.

 

 

Złożenie zlecenia TWÓJ KURS [TK]

Kiedy wybrane zostały wszystkie parametry zlecenia TWÓJ KURS dokonuje się złożenia zlecenia poprzez klikniecie przycisku.

 

 

Potwierdzenie złożenia zlecenia [TK]

Potwierdzeniem złożenia zlecenia jest pojawienie się komunikatu potwierdzającego wraz z widniejącym identyfikatorem zlecenia. Usługa TWÓJ KURS dostępna jest całodobowo bez ograniczeń.

 

 

Zlecenie w usłudze TWÓJ KURS będzie zrealizowane tylko, wówczas gdy w czasie pracy serwisu kantor.pl wybrana waluta osiągnie wskazany przez Użytkownika w zleceniu kurs.

 

Na koncie Użytkownika w kantor.pl księgowane są środki pochodzące z wymiany przez zlecenie odroczone TWÓJ KURS, można je wypłacić w zakładce "wypłata środków". O zrealizowaniu zlecenia Użytkownik jest informowany niezwłocznie za pośrednictwem e-maila potwierdzającego jego realizację. Nie można złożyć zlecenia TWÓJ KURS jeżeli nie posiada się środków na swoim koncie Użytkownika w wystarczającej ilości. Mimo iż zlecenie jest odroczone to z chwilą jego złożenia środki zostają zablokowane na pocztę zleconej transakcji przyszłej. Zakładka "stan kont" pozwala Użytkownikowi sprawdzić saldo wpłaconych i zablokowanych środków z wyszczególnieniem zleceń TWÓJ KURS.

 

Kolumna "środki zablokowane" prezentuje zsumowane wolumeny zleceń TWÓJ KURS w poszczególnych walutach.

 

 

Wycofanie zlecenia TWÓJ KURS [TK] 

O ile zlecenie odroczone nie zostało zrealizowane w dowolnej chwili Użytkownik może dokonać jego wycofania. By to zrobić należy wejść do zakładki "historia zleceń" a następnie odszukać zlecenie i wycofać je poprzez funkcję "wycofaj". Wycofanie wymaga zaakceptowania wycofania. Po wycofaniu zlecenia, będzie ono wciąż wyświetlane w historii zleceń jako anulowane.

 

 

Transakcja TWÓJ TERMIN [TT]: Wybór typu transakcji

Użytkownik spośród kilku możliwości wybrać może w zakładce wymiana walut transakcję w trybie odroczonej transakcji TWÓJ TERMIN. Złożyć zlecenie w tym trybie można w dowolnej porze dnia i nocy przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

wymieniaj walutę cyklicznie np miesięcznie aby spłacać kredyt walutowy

 

 

Wybór kierunku i waluty transakcji oraz rachunku wypłaty [TT]

By zrealizować wymianę Użytkownik musi wybrać kierunek transakcji "kupno" lub "sprzedaż" jak też rachunek, na jaki ma zostać przelana kwota będąca wynikiem transakcji.

Cykliczna wymiana walut - wybór zakupu albo sprzedaży

 

 

Określenie tytułu przelewu i wolumenu kupowanej/sprzedawanej waluty [TT]

Następnym krokiem do złożenia zlecenia TWÓJ TERMIN jest uzupełnienie osobistego tytułu przelewu. Jeżeli pole to nie zostanie wypełnione, w tytule przelewu zostanie nominalny tytuł transakcji.

Kolejno  w linii "kwota kupna" lub "kwota sprzedaży", co uzależnione jest od kierunku transakcji, Użytkownik winien jest wskazać kwotę wymienianej waluty.

wymieniaj walutę cyklicznie - podaj kwotę

 

 

Wybór terminu zlecenia i cyklu zlecenia

Ostatnim krokiem złożenia zlecenia TWÓJ TERMIN jest definicja terminu realizacji transakcji.

Użytkownik określając termin dokonuje wyboru roku, miesiąca, dnia zlecenia oraz godziny pomiędzy 9 a 15tą, jak i minuty w interwale 15 minut. Zlecenie wymiany waluty przez usługę TWÓJ TERMIN można zaplanować jednorazowo jak i cyklu miesięcznym. Jeżeli Użytkownik wybierze termin będący dniem wolnym od pracy, wówczas zlecenie realizowane jest w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu terminu wybranego przez Użytkownika.

  • Wybierając rok transakcji do wyboru jest jedynie bieżący rok oraz przyszły.
  • Wybór miesiąca w transakcji TWÓJ TERMIN.
  • Wybór dnia w transakcji TWÓJ TERMIN.
  • Wybór godziny w transakcji TWÓJ TERMIN.
  • Wybór minut w transakcji TWÓJ TERMIN.

By założyć zlecenie TWÓJ TERMIN, do realizacji jednokrotnej w wybranym terminie należy wybrać z pola wyboru "częstotliwość" jednorazową transakcję poprzez opcję "jednorazowo". Jeśli Użytkownik zamierza zrealizować transakcję TWÓJ TERMIN cyklicznie w zdefiniowanym terminie należy w polu wybory wskazać"co miesiąc". Do zaakceptowania warunków transakcji służy funkcja "wykonaj".

wymieniaj walutę cyklicznie - podaj częstotliwość - miesięcznie do spłaty kredytu hipotecznego

 

Potwierdzeniem zaakceptowania zlecenia jest wyświetlenie komunikatu z informacją o poprawnym przebiegu złożenia zamówienia oraz potwierdzającym przyjęcie do realizacji transakcji identyfikatorem zlecenia.

potwierdzenie zaakceptowania zlecenia miesięcznej wymiany waluty

 

 

 

Wycofanie zlecenia TWÓJ TERMIN

Aby anulować złożone zlecenie TWÓJ TERMIN należy przejść do zakładki "historia zleceń" i odnaleźć wybrane zlecenie. Jeżeli zlecenie nie zostało zrealizowane dotąd, Użytkownik może je wycofać poprzez opcję "wycofaj".

anulowanie zlecenia Twoj termin

 

Anulowane zlecenie będzie widoczne w historii zleceń wraz z adnotacją o jego anulacji.

Zarejestruj się ZA DARMO i sprawdź ile oszczędzisz

W kilka minut zarejestruj się i korzystaj z pełnej funkcjonalności jednego z pierwszych kantorów internetowych.

Załóż konto
Serwis kantor.pl wykorzystuje pliki cookies. Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji tutaj
Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych